De PO-Raad en VO-raad hebben de handen ineen geslagen en starten in 2020 een collegiale bestuurlijke visitatie speciaal voor po/vo-besturen. Besturen met zowel po- als vo-scholen hebben te maken met een bijzondere bestuurlijke opgave, met specifieke kansen en uitdagingen. Denk aan doorstroom en kansengelijkheid, maar ook aan de complexiteit van verschillende wetgeving, cao’s en sectororganisaties. Deelname aan dit visitatietraject biedt een unieke kans om hierover in gesprek te gaan met collega-bestuurders die ook werkzaam zijn binnen een po/vo-bestuur. Zo krijgt u de mogelijkheid om bij elkaar in de keuken te kijken en valkuilen en best practices te delen.
 

Voor wie?

Deze CBV-special is bedoeld voor onderwijsbestuurders die binnen een bestuur met zowel po- als vo-scholen werken.  
 

Wat levert het op?

Tijdens dit traject kunt u uw specifieke ontwikkelvragen voorleggen. Hoe stuur ik als bestuurder op een goede uitwisseling van specifieke expertise tussen po en vo? Hoe kan ik vanuit mijn rol de voordelen van een gecombineerd bestuur benutten, bijvoorbeeld als het gaat om de doorstroom van leerlingen van po naar vo? Ook andere thema’s op het gebied van organisatie en governance kunnen aan de orde komen. Samen met collega-bestuurders gaat u op basis van deze vragen de diepte in. Zo doet u nieuwe inzichten op en reflecteert u op het bestuurlijk denken en handelen. De kans dus om van en met andere po/vo-bestuurders te leren en gezamenlijk verdere stappen te zetten in de professionalisering.
 

Programma op hoofdlijnen  

  • Startbijeenkomst: Tijdens de startbijeenkomst op maandag 21 september 2020 maakt u kennis met de andere deelnemende bestuurders. U krijgt een introductie in het visitatietraject en een training gericht op deelname aan een visitatiecommissie, tevens staat de conceptplanning voor de visitaties ter bespreking op de agenda.
  • Begeleiding bij zelfevaluatie: Na de startbijeenkomst gaat u aan de slag met het schrijven van een zelfevaluatie en het formuleren van ontwikkeldoelen, waarbij u begeleiding op maat krijgt. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om in een lerend netwerk met de andere deelnemers, en onder begeleiding, gezamenlijk te werken aan uw zelfevaluaties.
  • Visitaties: In de periode december 2020 – maart 2021 vinden de visitaties plaats. De visitatiecommissie heeft uw zelfevaluatierapport bestudeert en gaat vervolgens het gesprek aan met het schoolbestuur, MR en andere relevante belanghebbenden. Aan het eind van de visitatiedag koppelt de commissie de belangrijkste observaties en adviezen terug. Een paar weken later volgt nog een schriftelijke rapportage. Tijdens dit traject maakt u ook drie keer deel uit van de visitatiecommissie.
  • Slotbijeenkomst: We sluiten het traject af met een slotbijeenkomst op een nader te bepalen datum in 2021, waarbij een vraagstuk dat tijdens de visitaties veel aan bod is gekomen centraal staat. Bovendien ontvangt u na afloop een publicatie met ‘lessons learned’ en is er ruimte voor een inhoudelijke spreker.

     

Kosten

De kosten bedragen per deelnemend bestuur € 5.000,- exclusief btw.
 

Aanmelden

Heeft u interesse om deel te nemen aan dit visitatietraject? Meld u dan aan via het inschrijfformulier. Heeft u vragen over het pilottraject voor po/vo-besturen? Neem dan contact met ons op via info@vo-academie.nl.
 

Meer weten?

Wilt u meer weten over bestuurlijke visitatie? Lees dan het katern ‘Een frisse blik: collegiale visitatie als instrument voor professionele ontwikkeling’ dat de VO-academie over bestuurlijke visitatie heeft ontwikkeld. Of bekijk de praktijkvoorbeelden van de PO-Raad, waarin bestuurders vertellen wat zij aan een visitatietraject hebben gehad. Heeft u vragen over het pilottraject voor po/vo-besturen? Neem dan contact op via info@vo-academie.nl

Praktische informatie

Data en tijden:

 
Startbijeenkomst: 21 september 2020 (10:00 - 16:00 uur)
Visitaties: december 2020 - maart 2021
Slotbijeenkomst: 17 juni 2021 (10:00 - 16:00 uur)
Locatie: Nader te bepalen
Kosten: 5000 euro (excl. btw) per deelnemend bestuur
Meer informatie: 
Wilt u meer weten over bestuurlijke visitatie? Lees dan het katern ‘Een frisse blik: collegiale visitatie als instrument voor professionele ontwikkeling’ dat de VO-academie over bestuurlijke visitatie heeft ontwikkeld. Of bekijk de praktijkvoorbeelden van de PO-Raad, waarin bestuurders vertellen wat zij aan een visitatietraject hebben gehad.
Heeft u vragen over het pilottraject voor po/vo-besturen? Neem dan contact met ons op via info@vo-academie.nl.
Inschrijven: Meld u aan via dit formulier