Politiek en samenleving eisen in toenemende mate dat scholen onderwijsgelden effectief inzetten. In veel instellingen opereren de financiële en onderwijskundige functies echter nog erg los van elkaar en is de koppeling tussen bestedingen en doelen soms nog onduidelijk. Daarnaast maakt de aandacht voor de hoogte van reserves het noodzakelijk om het bewustzijn en de kennis met betrekking tot goed risicomanagement (óf kansenmanagement?) en een goede invulling van de continuïteitsparagraaf te vergroten. Binnen het brede netwerk van leidinggevenden bedrijfsvoering en controllers van de (leden van) de VO-raad is, met instemming van het dagelijks bestuur, het initiatief ontstaan voor de ontwikkeling van het nieuwe leertraject Beleidsrijk begroten. In dit traject staat de samenhang tussen onderwijs en financiën centraal. Deelnemers vergroten gezamenlijk hun kennis en kunde omtrent beleidsrijk begroten en financieel leiderschap.

Besturen in het VO dragen zorg voor een samenhangend geheel aan sturings- en beheersingsactiviteiten waarbij de strategische doelstellingen van het schoolbestuur en de onderwijsvisie leidend is. Door middel van dit nieuwe leertraject faciliteert de VO-raad verdere professionalisering op dit vlak. In dit leertraject gaan we o.a. in op vragen zoals: 

 • Hoe komt u van een strategische koers en schoolvisie tot concreet beleid en vervolgens tot een beleidsrijke begroting?  
 • Hoe worden afwegingen ten aanzien van de begroting gemaakt? 
 • En als die strategische koers en schoolvisie helder is wat zegt dat over de risico's of juist kansen? 
 • Welke plek heeft het maatschappelijk rendement in dit proces?
 • Hoe werken bestuurder, financial controllers en schoolleiders samen en geven zij invulling aan hun financieel leiderschap?

   

Voor wie?  

Deelnemen aan dit leertraject doet u als driehoek: bestuurder, financial controller en schoolleider. Het traject is bedoeld voor professionals die basiskennis en ervaring hebben met begroten en financieel management, maar gezamenlijk een volgende stap willen zetten in de ontwikkeling en professionalisering binnen de organisatie en in de samenwerking rondom financiën. 
 

Wat levert deelname op? 

Het doel van het leertraject is om de strategische doelstellingen en de onderwijsvisie centraal te stellen bij het begrotingsproces en het bepalen van de risico’s en kansen. 

 • Het traject richt zich met name op het ontwikkelen van een gemeenschappelijke kennisbasis en een gezamenlijk proces met betrekking tot beleidsrijk begroten, risicomanagement, financieel leiderschap en hoe u deze ontwikkeling in de praktijk verder brengt.
 • Samenwerking binnen de hierboven geschetste driehoek vormt de rode draad van het leertraject.  
 • Door de gekozen looptijd van het leertraject kunt u de opgedane kennis en inzichten direct toepassen in het eigen begrotingsproces. 
 • Daarmee wordt het een combinatie van leren en doen in de praktijk. Er is dan ook veel ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek en uitwisseling tussen deelnemers van verschillende besturen. 
 • Naast een beter doordachte en beleidsrijke begroting zal de betrokkenheid en professionaliteit van alle deelnemers hierdoor worden vergroot. 

   

Programma op hoofdlijnen 

Het leertraject gaat uit van een integraal programma voor financials, schoolleiders en bestuurders die beleid willen verankeren in de begroting en daarmee het optimale uit de organisatie en zichzelf wil halen. Het programma sluit nauw aan bij de dagelijkse praktijk en de maatschappelijke uitdagingen waar scholen mee te maken hebben. Het leertraject kent een programma dat in een half jaar wordt doorlopen. De thema’s worden in de vorm van één- of meerdaagse blokken behandeld: 

 • Beleidsrijk begroten: Wie geen doel voor ogen heeft, zal gaan dwalen en wordt stuurloos. U heeft een strategie nodig om te weten waarom en hoe u uw doelstellingen gaat behalen, om vervolgens te beslissen hoe u daar uw middelen op een verantwoorde wijze voor inzet. We starten met het creëren van een gemeenschappelijke referentiekader en kennisbasis. Daarna gaan deelnemers zelf aan de slag met de vertaling van de huidige praktijk naar een gewenste situatie; dit is een eerste stap in het professionaliseren van de begrotingscyclus. 

 • Risicomanagement: Risicomanagement is een onderdeel van het strategisch beleid van elke organisatie en volgt uit de keuzes binnen een onderwijsvisie. In dit blok bespreken we belangrijke vragen, zoals: Wat is risicomanagement (strategisch, financieel, operationeel)? Hoe identificeert u risico’s? Hoe verhoudt risicomanagement zich tot de begroting? Vervolgens gaan we in op risicobeheer, een continu proces dat risico’s identificeert, beoordeelt en vervolgstappen definieert. 

 • Financieel leiderschap: Financieel leiderschap in het onderwijs is niet alleen kijken naar een begroting als een instrument om te bewaken wat er wel of niet kan. Het vraagt om een goed samenspel in de driehoek met aandacht voor de verschillende rollen en benodigde competenties. Daar wordt in dit blok nader op ingegaan uitgaande van de eigen praktijk. Verder leert u te denken in mogelijkheden en vanuit maatschappelijke waardecreatie en investeringsbeslissingen. 

 • Organisatieontwikkeling en professionalisering: Beleidsrijk begroten vraagt om professionalisering en organisatieontwikkeling: Hoe gaat u om met dit proces en de (houding van) betrokkenen in hun verschillende rollen? Dit onderdeel geeft de inzichten en modellen die behulpzaam zijn bij het introduceren en borgen van een nieuwe werkwijze. 

 • Slotbijeenkomst: In de slotbijeenkomst staat reflectie op het proces en de leervragen centraal. Deelnemers delen ervaringen met elkaar en geven elkaar feedback op de plannen die gemaakt zijn het in kader van de borging. Daarnaast wordt u gevraagd om mee te denken over ontwikkelingen op sectorniveau. 
   

Samenwerking als rode draad 

In het traject stellen we de samenwerking in de organisatie centraal. Dat houdt in: het creëren van een gemeenschappelijke kennisbasis en begrip voor elkaars rol en positie. Het gezamenlijk ontwikkelen van een procesmatige aanpak ten aanzien van beleidsrijk begroten, die de beoogde professionaliseringsslag en onderlinge samenwerking bevorderd.
 

Praktische informatie

Data: 

 

 • Dag 1: donderdag 12 oktober 2023
 • Dag 2: dinsdag 28 november 2023
 • Dag 3: dinsdag 30 januari 2024
 • Dag 4: dinsdag 26 maart 2024

Locatie: 

Van der Valk Hotel De Bilt - Utrecht

Kosten: 

Deelname aan het traject bedraagt €750,00 (excl. BTW). 

Inschrijven: 

Meld je aan via dit formulier. 

Vragen? 

Voor vragen over dit leertraject kun je contact opnemen via info@vo-academie.nl o.v.v. Beleidsrijk begroten.