Datum:11 september 2017

Tijd: inloop: 14.30 - 15.00 uur. Start: 15.00 uur. Einde: 18.00 uur (na afloop is er een diner-buffet)

Locatie: De Mariënhof Amersfoort

Kosten: gratis

De governance-inrichting van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs (swv’en) moet voldoen aan wettelijke eisen, één daarvan is  een  scheiding tussen  bestuur en  intern toezicht. Swv’en  hebben  deze functiescheiding op diverse manieren geregeld. Veel swv’en  opteren voor een  toezichthoudend bestuursmodel. Het bestuur van het swv vervult dan een toezichthoudende rol, waarbij veel bestuursbevoegdheden gemandateerd  aan de directeur van het swv. Er zijn ook swv’en die opteren voor een one tier-model, waarbij een paar schoolbesturen het uitvoerend deel van het bestuur vormen en de overige schoolbesturen het toezichthoudend deel van het bestuur zijn (DB/AB-model). In beide varianten is sprake van vertegenwoordigers van schoolbesturen die de intern toezichthoudende rol vervullen. Schoolbesturen hebben daarnaast vaak nog andere rollen in het swv: aangesloten schoolbestuur, belanghebbende, klant, leverancier, eigenaar et cetera.

Na drie jaar werken in deze bestuurlijke verhoudingen wordt de maatschappelijke roep om heroverweging van gemaakte keuzes sterker. De vraag wordt regelmatig gesteld of het intern toezicht wel onafhankelijk kan worden ingevuld als de toezichthouder ook eigen schoolbestuurlijke belangen in de uitvoering van passend onderwijs heeft. Lukt het voldoende om rolvast te zijn, om het algemeen belang van het swv te laten prevaleren boven eigen school bestuurlijke belangen? In januari 2017 is in de Tweede Kamer motie Ypma aangenomen voor het ontwikkelen van een Code Goed Bestuur van de Samenwerkingsverbanden en een onderzoek naar de vormgeving van onafhankelijk toezicht. De politieke druk op dit onderwerp is vrij groot, ook omdat het aantal thuiszitters het afgelopen jaar niet gedaald is[1], en er overzichten zijn verspreid die laten zien dat swv’en over (grote) financiële reserves beschikken.

De laatste tijd neemt ook een aantal samenwerkingsverbanden zelf hun governance-verhouding die er op papier en in de alledaagse werkpraktijk bestaan, onder de loep. Wat beweegt hen en welke meerwaarde verwachten zij hiervan? Hoe kunnen in dit netwerk en krachtenveld van organisaties goed bestuur en onafhankelijk intern toezicht geborgd worden? En wat is de rol als bestuurder of leidinggevende in dit proces?

Over de sprekers

Voor deze masterclass zijn drie experts uitgenodigd uit de wereld van wetenschap, inspectie en governance. 

Guuske Ledoux

Guuske Is onderwijsonderzoeker en wetenschappelijk directeur van het Kohnstamm Instituut van de UvA. Zij heeft vele onderzoeken en publicaties op haar naam staan, onder andere over passend onderwijs en samenwerkingsverbanden. Zij neemt u mee door de resultaten van de monitor Samenwerkingsverbanden, één van de deelprojecten uit het evaluatieprogramma Passend onderwijs. Ook staat Guuske expliciet stil bij de dieptestudie naar governance in de samenwerkingsverbanden.

Floor Wijnands

Floor is Inspecteur van het onderwijs. Als teamleider toezicht samenwerkingsverbanden passend onderwijs is hij betrokken bij het toezicht op de samenwerkingsverbanden. Hij is goed op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in de vormgeving van Governance in de praktijk van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Harry Nijkamp

Harry is organisatieadviseur en governance expert. Bij een aantal samenwerkingsverbanden is hij betrokken bij de vormgeving van governance vraagstukken.

 

Algemene voorwaarden: bekijk hier de algemene voorwaarden van de Masterclasses 2017.