Bestuur en intern toezicht vormen samen het bevoegd gezag, en dragen daarmee de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs aan leerlingen. De Code Goed Onderwijsbestuur VO biedt hiervoor handvatten. De samenwerking tussen bestuur en intern toezicht vraagt dus om continue aandacht. In deze masterclass gaan we daarom verkennen hoe u het samenspel tussen bestuur en intern toezicht in uw school (verder) kunt professionaliseren. 
 

Over de masterclass

In deze masterclass wordt u meegenomen in de actuele ontwikkelingen op het gebied van governance in het onderwijs.  De Code Goed Onderwijsbestuur VO biedt hiervoor de basis. Dit heeft betrekking op stakeholders, het gebruik van informatiebronnen, situationeel toezicht, het toezichtvisie en -kader en strategisch partnerschap. 

Vervolgens gaat u aan de hand van concrete voorbeelden aan de slag met het stellen van behulpzame vragen die het gesprek tussen bestuur en intern toezicht verder helpen. Hiervoor krijgt u ook concrete handvatten aangereikt. Tot slot gaat u aan de slag met (eigen) casuïstiek, waarbij u in kleine groepen reflecteert op een casus en gezamenlijk tot vervolgstappen komt. De reflectie hierop vindt plenair plaats.

 

Deze masterclass maakt deel uit van de reeks 'goed bestuur'. De eerste masterclass (betrekken van medezeggenschapsraad bij samenwerkingsprocessen) heeft op 9 maart plaatsgevonden. U kunt zich nog wel voor deze masterclass en die van 13 oktober aanmelden.

 

Wat levert deelname op?   

De masterclass biedt u daarmee praktische handvatten, kritische reflectie en concrete (denk)modellen om het samenspel tussen bestuur en intern toezicht verder te professionaliseren. Hiermee scherpt u uw eigen denken en handelen, ook als ervaren bestuurder of toezichthouder. Er is voldoende ruimte voor interactie tussen de deelnemers, die uit zowel bestuurders als toezichthouders bestaat.
 

Voor wie?  

De masterclass is bedoeld voor bestuurders en interne toezichthouders in het VO die het samenspel tussen bestuur en intern toezicht op hun school (verder) willen verbeteren. Om voldoende ruimte voor interactie en diepgang te waarborgen, kunnen aan deze masterclass maximaal 30 personen deelnemen. Deelname geschiedt op basis van volgorde van inschrijving. We adviseren om (gezamenlijke) deelname af te stemmen met uw bestuurder danwel toezichthouder.
 

Over de spreker 

Puck Dinjens heeft jarenlange ervaring in het professionaliseren, adviseren en begeleiden van commissarissen, toezichthouders en directievoorzitters bij governance-vraagstukken in diverse (publieke en private) sectoren. 

Door haar achtergrond als arbeids- en organisatie psychloog en veranderkundige heeft zij niet alleen aandacht voor de formeel-inhoudelijke aspecten van governance, maar beslist ook voor cultuur en gedrag. Dat betekent dat zij in haar werk formele kennis inbrengt en de dialoog en reflectie stimuleert, om de effectiviteit van bestuur en toezicht in de breedte te versterken.
 

Over de Commissie Code Goed Onderwijsbestuur  

Deze masterclass is onderdeel van een reeks masterclasses die de VO-academie in samenwerking met de Commissie Code Goed Onderwijsbestuur VO organiseert. De commissie is ingesteld door het bestuur van de VO-raad, in nauwe samenwerking met de VTOI-NVTK, de vereniging van intern toezichthouders in onderwijs en kinderopvang.  

De commissie heeft als doel het stimuleren van het gebruik van de Code Goed Bestuur, inclusief de ‘pas toe-bepalingen'. De door de leden van de VO-raad vastgestelde code is daarbij het uitgangspunt. De commissie bestaat uit bestuurders en interne toezichthouders.
 

Praktische informatie

Data:

20 mei 2022

Tijd:  15:00 – 19:00 uur, inclusief diner.
Locatie: Woudschoten Hotel en Conferentiecentrum te Zeist
Kosten: €75,- exclusief btw.
Meer informatie: Heeft u vragen over deze masterclass? Stuur dan een e-mail naar info@vo-academie.nl.
Aanmelden: 

Meld u hier aan voor de masterclass.