Het tegengaan van kansenongelijkheid is één van de meest urgente opdrachten van het hedendaagse onderwijs. Het opleidingsniveau en het inkomen van ouders is in toenemende mate bepalend voor de schoolloopbanen van leerlingen. Daarbij zijn door de coronacrisis de verschillen tussen leerlingen toegenomen.  

Kansenongelijkheid is een ‘wicked problem’ (ongestructureerd probleem): het laat zich moeilijk eenduidig definiëren en analyses van oorzaken en keuzes voor eventuele oplossingen zijn complex. Bovendien zijn er diverse stakeholders (o.a. ouders, po-scholen, vo-scholen, gemeenten en de overheid) bij dit probleem betrokken en  die in samenhang een bijdrage kunnen leveren aan oplossingen. 

Het vo speelt hierin een belangrijke rol, want analyse van de Inspectie van het Onderwijs en internationaal onderzoek (Unesco, PISA) laat zien dat na de overgang naar het vo de kansenongelijkheid toeneemt. Dergelijke analyses nodigen uit tot reflectie en bezinning op het beleid van het vo. Hierin speelt het stelsel een rol, maar ook scholen zelf hebben een verantwoordelijkheid. Welk beleid kunnen vo-scholen ontwikkelen als antwoord op de toegenomen kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijs?

Over de masterclass

In deze masterclass leert u meer over kansenongelijkheid als ‘wicked problem’: welke perspectieven zijn er op dit vraagstuk, waar liggen oorzaken en wat zijn mogelijke oplossingen? Aan de hand van concrete cases van deelnemers worden analyses gemaakt van relevante stakeholders, de mate van eigenaarschap en de slagvaardigheid in het vo om dit probleem aan te pakken: in hoeverre kan het vo beleidsmaatregelen ontwikkelen voor meer gelijke kansen? Hoe kunnen relevante actoren buiten het vo hierin worden betrokken? 

Samen met prof. dr. Eddie Denessen verkent u de mogelijkheden voor kansenbeleid in uw school. U wordt uitgedaagd om verschillende maatregelen af te wegen en daarin keuzes te maken, passend bij de visie en de specifieke context van de school. Tevens wordt samen nagedacht over de wijze waarop de maatregelen door de school zelf kunnen worden gemonitord en geëvalueerd.

Wat levert deelname op?

Door deelname aan de masterclass leert u meer over mechanismen die aan het probleem van kansenongelijkheid ten grondslag liggen en verkent u mogelijkheden om gericht schoolbeleid te ontwikkelen. Hierbij leert u ook van de vraagstukken en oplossingen van andere deelnemers. Bovendien krijgt u beter zicht op de mogelijkheden om doelgericht kansenbeleid te formuleren en op de methoden om dit beleid te evalueren.

Voor wie?

De masterclass is bedoeld voor schoolleiders uit het vo die werk willen maken van meer gelijke kansen in hun school. Om voldoende ruimte voor interactie en diepgang te waarborgen, kunnen aan deze masterclass maximaal 30 schoolleiders en bestuurders deelnemen. Deelname geschiedt op basis van de volgorde van inschrijvingen. 

Over de spreker

Eddie Denessen is bijzonder hoogleraar ‘sociaal-culturele achtergronden’ en ‘differentiatie in het onderwijs’ bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden (Sardesleerstoel). Daarnaast werkt hij als universitair hoofddocent bij de opleiding Onderwijswetenschappen van de Radboud Universiteit, Nijmegen. Hij doet onderzoek naar ongelijkheid in het onderwijs, sociaal-culturele verschillen in opvattingen over onderwijs, ouderbetrokkenheid, communicatie tussen leraren en ouders en houdingen van leraren ten aanzien van diverse groepen leerlingen.  

Eddie Denessen is daarnaast voorzitter van de divisie Onderwijs en Samenleving van de Vereniging voor Onderwijs Research, lid van de stuurgroep van het European Research Network About Parents and Education (ERNAPE), voorzitter van het R&D-programma Achterstandenbeleid van NRO en lid van de Expertgroep Gelijke Kansen van het Ministerie van OCW. 

 

Praktische informatie

Data:

27 januari 2022

Tijd:  15:00 – 17:00 uur
Locatie: Online 
Kosten: €50,- exclusief btw.
Meer informatie: Heeft u vragen over dit leertraject? Stuur dan een e-mail naar info@vo-academie.nl.
Aanmelden: 

Meld u hier aan voor de masterclass.