Van 10 t/m 14 oktober vindt voor de tweede keer de Week van de Starter plaats. Op 13 en 14 oktober organiseren we in de Utrechtse Stadsvrijheid een tweedaagse bijeenkomst over het begeleiden van starters. We bieden een inspirerend en interactief programma, met lezingen en workshops over alle facetten van dit onderwerp.
 

Programma
 

Donderdag 13 oktober
09.30 - 10.00
Ontvangst
10.00 - 10.30
Welkom en start Tweedaagse
10.30 - 12.30
Keynote door Leo Bormans, geluksonderzoeker: Geluk en hoop in nieuwe tijden

In deze onzekere tijden in de samenleving hebben veel mensen behoefte aan hoop, optimisme en geluk. Vraag jij je ook weleens af wat jou gelukkig maakt in je leven en in je werk? En wat maakt jouw collega’s of je leerlingen gelukkig? Om meer levens-, maar zeker ook werkgeluk te ervaren, is het van groot belang om aandacht te schenken aan die thema’s. Zo maakt Leo Bormans in zijn keynote het geheim en de kracht van hoop, geluk en liefde zichtbaar in ons eigen leven en voor onze samenleving. Het is zijn missie om mensen te informeren en inspireren rond de grote drijfveren van de mens; hoop en geluk. En dit gebaseerd op kennis en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Leo Bormans is Distinguished Lecturer Happiness Economics Research aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en reisde vele jaren de wereld over als Ambassador of Happiness & Quality of Life, onderzoeker en keynotespeaker. Hij heeft daarnaast vele jaren ervaring in het onderwijs en als deskundige bij het Ministerie van Onderwijs in Vlaanderen.

12.30 - 13.15
Lunch
13.15 - 14.30
Workshops (ronde 1)

 

Inspiratiebijeenkomst Starter en daarna…
Marco Snoek (Lector Leren & Innoveren Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, Hogeschool van Amsterdam)

Aandacht voor starters in het onderwijs is belangrijk. Maar wat als je geen starter meer bent? Ben je dan klaar met je ontwikkeling? Is er van nog (behoefte aan) begeleiding? Welk ontwikkelperspectief is er eigenlijk als leraar? In deze inspiratiesessie staat Marco Snoek, lector Leren & Innoveren bij de Hogeschool van Amsterdam stil bij de ontwikkeling van leraren gedurende hun beroep. Hoewel we maatschappelijk voortdurend het belang van levenlang ontwikkelen voor werknemers benadrukken, is het beroep van de leraar zelf daar niet goed op ingericht. Dat maakt dat professionele ontwikkeling voor een belangrijk deel plaats vindt op basis van eigen initiatief en dat ontwikkelmogelijkheden lang niet altijd helder zijn. Daarbij staat hij aan de hand van concrete voorbeelden stil bij de structuren die soms in de weg zitten, bij de ontwikkelmogelijkheden en loopbaanmogelijkheden die er desondanks zijn en bij wat dat vraagt van leraren, hun begeleiders en hun leidinggevenden.

 

 

BSL in het HRM beleid
Piety Runhaar (universitair hoofddocent, Wageningen University & Research)

Piety is de grondlegger van de Startwijzer, een digitale scan die in beeld brengt hoe startende leraren op school ingewerkt en begeleid worden en op welke onderdelen er mogelijk winst te behalen valt. De tool brengt verschillen aan het licht tussen het beleid rond BSL op papier, hoe het beleid wordt uitgevoerd door teamleiders en hoe het beleid wordt ervaren door startende leraren. In deze sessie wordt ingegaan op de achtergronden van de tool en het belang van inbedding van BSL in het SHRM beleid van de school.

 

 

BSL ontwerptool: ondersteuning bij het ontwerp van een effectief 3-jarig inductiearrangement
Hans van der Linden (coördinator Regionale Opleidingsschool West-Friesland, ROWF)

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de begeleiding van starters en dat heeft geleid tot meer inzicht in het belang van een goede opvang van starters en tot allerlei manieren om hun professionele groei (tijdens een driejarige inductieperiode) te bevorderen en om uitval te verminderen. Tegelijkertijd is er binnen het onderwijs in toenemende mate aandacht voor een Leven Lang Leren. Dit zowel vanuit het perspectief van onderwijskwaliteit als van de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep. Tijdens deze sessie wordt aandacht besteed aan de 5 OCW-criteria waaraan een driejarig inductieplan moet voldoen, de ondersteuning die de BSL-Ontwerptool hierbij kan bieden en hoe een school of partnerschap samen opleiden inductie kan inzetten op weg naar een Leven Lang Leren.

 

14.30 - 14.45
Pauze
14.45 - 16.00
Workshops (ronde 2)

 

Begeleiden van starters met de Dialoogkaarten Bekwaam als Leraar
Marco Snoek (Lector Leren & Innoveren Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, Hogeschool van Amsterdam)

De begeleiding van startende leraren kan op verschillende doelen gericht zijn. Een belangrijk doel is het voorkomen van vroegtijdige uitval van startende leraren. Maar begeleiding is vaak ook gericht op het versterken van de bekwaamheden van leraren. Tenslotte kan begeleiding van starters ook bijdragen aan het creëren van een lerende cultuur in de school. Begeleidingsinstrumenten zouden bij voorkeur die drie doelen ondersteunen. Daartoe moeten ze een handvat bieden voor begeleidingsgesprekken die de starter in zijn/haar waarde laten, een handvat bieden om stil te staan bij een volgende stap in de ontwikkeling en handvatten bieden voor open dialoog binnen een school. In deze workshop laten we zien hoe de dialoogkaarten Bekwaam als Leraar die ontwikkeld zijn in het kader van het project Junior Leraar van de Hogeschool van Amsterdam bij deze drie doelen kunnen ondersteunen. De dialoogkaarten zijn beschikbaar als app zowel voor IOS als Android.

 

 

De starter in positie
Pascale Lucassen (Projectmedewerker Professionele schoolorganisatie, VO-raad) en Jonah Opsteen (Projectleider Voortgezet leren, VO-raad)

Starters zijn nieuwe gezichten van buiten, jonge docenten, zij-instromers, maar ook nieuwe schoolleiders. Ieder met eigen ambitie, kennis en wens om bij te dragen. Hoe zorg je dat zij optimaal tot hun recht komen? Onderzoek laat zien dat er vaak een kloof is tussen het beleid wat er bedacht is om nieuwe collega’s te ondersteunen en wat zij aan ondersteuning in de praktijk ervaren. De manier om deze kloof te dichten is via het goede gesprek. Waar moet je aan denken als starter, begeleider of leidinggevende? Ga in deze sessie hierover met andere collega’s in gesprek.

 

Vrijdag 14 oktober
09.30 - 11.00
Keynote door Annemarie Mars, veranderexpert: De functie van frictie in verandering

Deze interactieve bijdrage staat in het teken van starten als schoolleider en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan op het gebied van de veranderkunde. Wanneer je op school iets wilt veranderen, is het belangrijk om betrokkenen mee te nemen. Annemarie Mars zet de schijnwerper op het gesprek dat je met jouw collega’s voert om samen te veranderen. Ze gaat in op vragen als: Hoe krijg je collega’s enthousiast? Hoe zorg je dat je het samen gaat doen? En hoe ga je om met eventuele weerstand? Hiervoor gebruikt ze de inhoud van haar boeken ‘Hoe krijg je ze mee?’ en ‘De functie van ‘frictie’. We onderzoeken op welke manieren mensen in het gesprek kunnen reageren op de veranderingen die je aandraagt (en andersom) en hoe je het gesprek kunt benutten om samen een gedeelde richting te vinden.

Annemarie Mars is een bevlogen veranderexpert die al bijna 30 jaar middenin de weerbarstige veranderpraktijk staat. Ze helpt  bestuurders, directeuren en managers om ruimte, richting en sturing te geven aan veranderingen die echt verschil maken. Annemarie publiceert onafgebroken over de inzichten die ze in haar werk opdoet. Zo is in de loop der jaren een praktisch, doorleefd en samenhangend gedachtegoed ontstaan over leiderschap bij verandering, neergelegd in zeven boeken en 75 blogs.

09.30 - 10.45
Workshops (ronde 1)

 

Onderzoek naar uitval van startende docenten in het voortgezet onderwijs
Jack de Bruin en Lisanne de Berg (adviseurs Voion)

Voion heeft onderzoek uitgevoerd en in april 2022 gepubliceerd naar uitval van startende docenten in het voortgezet onderwijs. Het onderzoek geeft inzicht in baan- en schoolkenmerken die een sterke relatie vertonen met uitval van startende docenten. Inzicht in deze factoren kan bijdragen aan beleid en concrete maatregelen om startende docenten te behouden. Bij de huidige krappe arbeidsmarkt zijn de arbeidsvoorwaarden van de baan belangrijk. Om startende docenten te behouden is het van belang om hen een voltijdsbaan of grote deeltijdbaan aan te bieden. Als dit binnen de eigen school niet kan, dan zijn er mogelijkheden om binnen het bestuur of op regionaal niveau vacatures samen te voegen. Ook het kunnen aanbieden van (uitzicht op) een vaste aanstelling aan startende docenten is cruciaal voor het behoud van deze docenten. Welke afspraken zijn regionaal te maken om uitval startende docenten te voorkomen? Hierover gaan we in dialoog met de betrokkenen in de scholen bij de begeleiding van starters, vertegenwoordigers van de RAP-regio’s en/of andere stakeholders.

 

10.45 - 11.00
Pauze
11.00 - 12.15
Workshops (ronde 2)

 

Hoe werknemers hun eigen leerweg vormgeven
Prof.dr. Rob Poell (hoogleraar personeelsontwikkeling/HRD, Tilburg University)

In deze sessie zal Rob Poell het relatief nieuwe begrip ‘leerweg’ in de context van HRD uitwerken en toelichten. De leerweg is een voor de werknemer zelf betekenisvol en samenhangend geheel van leerervaringen in het werk, dat te beschrijven is met de motieven, het thema, de activiteiten, het sociaal verband en de faciliteiten die de werknemer bijeenbrengt. Naast enige theorie gaan we in deze sessie ook aan de slag met het in kaart brengen van een eigen leerweg.

 

Praktische informatie

  • Data: Donderdag 13 en vrijdag 14 oktober 2022
  • Locatie: De Utrecthse Stadsvrijheid te Utrecht
  • Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de Tweedaagse
     

Vragen?

De Tweedaagse is onderdeel van de Week van de Starter. Heeft u vragen over de Week van de Starter en/of de Tweedaagse? Neem dan contact met ons op via versterkingbsl@vo-raad.nl.