4 februari is het onderzoeksrapport ‘De schoolleider in Dialoog’ over professionele gespreksvoering in de school overhandigd aan Bert Ouwens van Ministerie van OCW, Marja Creemers (Stichting Schoolleidersregister PO) en Wik Jansen (VO-academie).

Dit onderzoek laat zien dat de schoolleider in zijn rol met betrekking tot de professionele gespreksvoering nog een ontwikkeling kan doormaken. Deze conclusie wordt ondersteund door de bij dit onderzoek betrokken schoolleiders. Schoolleiders staan dicht bij het primaire proces; dat blijkt ook nu weer. De gesprekken die zij voeren hebben betrekking op het realiseren van de optimale condities voor leren en onderwijzen, zoals dat in het beroepsprofiel van de schoolleider in het VO genoemd wordt. Deze gesprekken zijn –zo blijkt uit dit onderzoek- hoofdzakelijk operationeel, informerend van aard en met geringe aandacht voor de organisatie van de gespreksvoering. Schoolleiders blijken het lastig te vinden om ‘hard op de inhoud en zacht op de relatie’ te acteren. Gesprekstechnieken van schoolleiders kunnen worden versterkt en aandacht voor een gedragen gesprekspraktijk en –cultuur in de school is gewenst.

Uit dit onderzoek blijkt ook dat schoolleiders er de voorkeur aan geven om via meer informele vormen van professionaliseren aan ontwikkeling van gesprekstechnieken te werken. Dit onderzoek laat een behoefte bij schoolleiders zien, zij zijn intrinsiek gemotiveerd om hun verantwoordelijkheid voor de professionele dialoog te nemen.

Het onderzoek is uitgevoerd door KPC Groep in opdracht van de VO-academie. De onderzoeksrapportage vindt u op de website. Daarnaast is er een magazine naar aanleiding van het onderzoek gepubliceerd www.kpcgroep.nl/bind.

Rapportage: De schoolleider in dialoog