De opleidings- en andere (kennis)diensten van de VO-raad worden aangeboden door de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid VO-raad, statutair gevestigd te Utrecht aan de Aidadreef 4 (3561 GE), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 09136819.

De VO-raad is een vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. De VO-raad behartigt de belangen van het voortgezet onderwijs en bevordert de kwaliteit van het onderwijs door schoolbestuurders en schoolleiders te faciliteren bij het vervullen van hun taak. Hiervoor is onder meer de VO-academie opgezet, een programma om schoolleiders en bestuurders in het voortgezet onderwijs te ondersteunen bij hun (verdere) professionalisering. Zowel in het kader van de VO-academie als anderszins levert de VO-raad opleidings- en andere (kennis)diensten.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op opleidings- en/of (kennis)diensten die u, al dan niet in het kader van de VO-academie, afneemt van de VO-raad. Wij adviseren u om deze algemene voorwaarden aandachtig door te lezen voordat u deze diensten afneemt. Door inschrijving voor een opleiding of een (kennis)dienst van de VO-raad bevestigt u deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, te begrijpen en te aanvaarden. U bevestigt tevens dat u namens de VO-instelling waaraan u verbonden bent, gerechtigd bent om een inschrijving te doen voor een opleiding of een (kennis)dienst van de VO-raad, hetgeen (betalings)verplichtingen meebrengt voor uzelf en/of uw VO-instelling.

 Definities

Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt uit de tekst van deze algemene voorwaarden, hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:

Acceptatie:

verzending door de VO-raad van een aanmeldbevestiging aan de Deelnemer en/of VO-instelling die een inschrijving heeft gedaan voor een Activiteit.

Activiteit, Activiteiten:

 

door of namens de VO-raad al dan niet in het kader van de VO-academie georganiseerde training, masterclass, coaching, ontwikkeltraject, leertraject, leernetwerk of een andere vorm van opleiding of bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden op het gebied van onderwijs en andere relevante terreinen, al dan niet via het online kennis- en leerplatform.

Deelnemer:

natuurlijk persoon die zich heeft ingeschreven dan wel door de VO-instelling waaraan hij is verbonden is ingeschreven voor deelname aan een Activiteit.

Online kennis- en leerplatform:
 

de online omgeving waarop Deelnemer kan inloggen en, afhankelijk van de Activiteit, gebruik kan maken van opleidings- en andere (kennis)diensten. Dit platform heeft de publieksnaam VOnkel.

Overeenkomst:

de tussen de VO-raad en de Deelnemer en/of VO-instelling op basis van deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomst strekkende tot levering van Activiteiten.

VO-academie:

een programma opgezet door de VO-raad om schoolleiders en bestuurders in het voortgezet onderwijs te ondersteunen bij hun (verdere) professionalisering.

VO-instelling:

de instelling die als lid is aangesloten bij de VO-raad en waaraan Deelnemer is verbonden.

VO-raad:
 

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid VO-raad, statutair gevestigd te Utrecht aan de Aidadreef 4 (3561 GE) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 09136819.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door de VO-raad aangeboden Activiteiten, op de inschrijving en deelname van Deelnemers aan die Activiteiten, op het gebruik van het Online kennis- en leerplatform en op Overeenkomsten die in dat kader worden gesloten.
2. Tenzij anders aangegeven in deze algemene voorwaarden zijn afwijkingen van deze algemene voorwaarden uitsluitend geldig voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden dan slechts voor de specifieke Overeenkomst of Activiteiten waarop deze betrekking hebben.
3. De VO-raad heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen, welke wijzigingen ook gelden ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten en aangeboden Activiteiten. De VO-raad zal de Deelnemer en/of VO-instelling twee maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wijziging(en) per e-mail bij het bij de VO-raad bekende e-mailadres van de Deelnemer en/of VO-instelling op de hoogte brengen van de wijziging(en). Indien de Deelnemer en/of VO-instelling niet akkoord wenst te gaan met de betreffende wijziging(en), kan de Overeenkomst kosteloos worden beëindigd overeenkomstig artikel 12 van deze algemene voorwaarden. Indien de Deelnemer en/of VO-instelling niet of niet tijdig de Overeenkomst beëindigt, wordt de Deelnemer en/of VO-instelling geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.
4. De toepasselijkheid van eventueel door de VO-instelling gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 2  Overeenkomst en looptijd

1. Een Overeenkomst komt tot stand door inschrijving voor een Activiteit door de Deelnemer zelf en/of door de VO-instelling en door opvolgende Acceptatie van die inschrijving door de VO-raad, en duurt voort tot en met het moment van afronding van de Activiteit waarop de Overeenkomst betrekking heeft.
2. De inschrijving door de Deelnemer en/of VO-instelling verplicht de VO-raad niet tot daadwerkelijke Acceptatie van die inschrijving.
3. Indien er geen capaciteit meer beschikbaar is voor een Activiteit worden inschrijvingen geplaatst op een wachtlijst op volgorde van binnenkomst van de inschrijving. Afhankelijk van de omvang van de wachtlijst zal de VO-raad proberen een herhaling van de Activiteit te organiseren. De betreffende Deelnemers en/of VO-instellingen worden hierover in kennis gesteld.
4. Voor Activiteiten behorend bij de VO-academie gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
a. De Acceptatie van een inschrijving wordt binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de inschrijving schriftelijk bevestigd door de VO-raad. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. De Deelnemer en/of VO-instelling heeft een bedenktermijn van 14 kalenderdagen na het tot stand komen van de Overeenkomst en kan gedurende deze periode de Overeenkomst kosteloos beëindigen.
b. Door inschrijving gaat de Deelnemer en/of VO-instelling akkoord met de beschrijving van de Activiteit.
c. De Deelnemer en/of VO-instelling is gehouden tot betaling en verplicht zich tot betaling van het cursusgeld indien van toepassing.
d. De inschrijving geldt voor de totale aaneengesloten studieperiode van de Activiteit. Bij tussentijdse beëindiging wordt geen geld gerestitueerd.
5. Indien op het moment van inschrijving door een VO-instelling nog niet bekend is welke Deelnemers van die VO-instelling gebruik zullen maken van de Activiteit, zal de VO-instelling zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval 7 kalenderdagen voor aanvang van de Activiteit, schriftelijk aan de VO-raad laten weten welke Deelnemers aan de Activiteit zullen deelnemen, zulks onder voorbehoud van Acceptatie door de VO-raad.

Artikel 3 Rechten en Verplichtingen VO-raad

1. Alle Activiteiten van de VO-raad worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover de VO-raad uitdrukkelijk een resultaat aan de Deelnemer en/of VO-instelling heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
2. De VO-raad stelt het door haar beschikbaar gestelde materiaal voor een Activiteit, waaronder – indien van toepassing – het online kennis- en leerplatform en de via het online kennis- en leerplatform beschikbaar gestelde content, met zorg samen. De VO-raad staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid van dit materiaal. De VO-raad geeft geen garantie dat de Activiteiten beantwoorden aan de verwachtingen. De Activiteiten en bijbehorende materialen worden "as-is" en "as-available" verstrekt en voor zover wettelijk toegestaan met uitsluiting van alle impliciete en expliciete aanspraken op conformiteit en juistheid.
3. De VO-raad kan het online kennis- en leerplatform op elk moment onderhouden, ook al dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid van het online kennis- en leerplatform. Onderhoud wordt indien mogelijk vooraf aangekondigd aan de Deelnemer en/of VO-instelling.

Artikel 4 Online kennis- en leerplatform en verplichtingen Deelnemer

1. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van Online kennis- en leerplatform.
2. De Deelnemer en/of VO-instelling Deelnemer draagt er zorg voor dat de Deelnemer beschikt over de voor het gebruik van het Online kennis- en leerplatformonline kennis- en leerplatform benodigde faciliteiten.
3. De door de VO-raad aan de Deelnemer voor gebruik van het online kennis- en leerplatform verstrekte wachtwoord(en) en/of gebruiksna(a)m(en) en/of andere identificatiegegevens zijn strikt persoonlijk/ persoonsgebonden. Het is de Deelnemer niet toegestaan deze gegevens met een derde te delen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de VO-raad.
4. De Deelnemer is verantwoordelijk voor al het al het onbevoegd gebruik dat via zijn account van het Online kennis- en leerplatform wordt gemaakt, doordat de Deelnemer niet voldoet aan het bepaalde in het vorige artikellid. De Deelnemer en/of VO-Instelling Deelnemer vrijwaart VO-raad volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door zulks onbevoegd gebruik dat via het account van Deelnemer van het Online kennis- en leerplatform en de Activiteiten wordt gemaakt.
5. De Deelnemer zal te allen tijde de privacy van derden respecteren, niet in strijd met de wet gegevens verspreiden, zichzelf geen ongeoorloofde toegang tot het Online kennis- en leerplatform verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma's verspreiden en zich onthouden van strafbare feiten en schendingen van enige andere wettelijke verplichting.

Artikel 5 Prijzen

1.  Alle door de VO-raad gehanteerde prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.
2. Voor Activiteiten behorend bij de VO-academie gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
a. Bij inschrijving geldt de prijs voor de Activiteit, zoals deze is vermeld op de website van de VO-academie.
b. In de prijs zijn de kosten voor het materiaal inbegrepen, ook eventuele consumpties en andere kosten, tenzij anders is vermeld.
c. Vergoedingen als bedoeld in dit artikel 5 kunnen op ieder moment onderhevig zijn aan prijswijzigingen. Indien Deelnemer en/of VO-instelling niet akkoord gaat met de betreffende prijswijziging, is Deelnemer en/of VO-instelling gerechtigd de deelname aan de betreffende Activiteit kosteloos te annuleren.
d. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 6 Betaling

1. Door de Deelnemer en/of VO-instelling verschuldigde bedragen dienen binnen een termijn van 14 kalenderdagen na factuurdatum door de VO-raad ontvangen te zijn, tenzij voor een bepaalde Activiteit een andere termijn met de Deelnemer en/of VO-instelling is overeengekomen.
2. Voor Activiteiten behorend bij de VO-academie gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
a. Na de eerste bijeenkomst van de Activiteit zendt de VO-raad een factuur met betrekking tot de Activiteit aan de Deelnemer en/of VO-instelling.
b. Betaling door de Deelnemer en/of VO-instelling dient integraal te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum en dient zoals op de factuur van de VO-raad aangegeven wijze te geschieden.
3. Indien de Deelnemer en/of VO-instelling de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en is de Deelnemer en/of VO-instelling zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval stuurt de VO-raad aan de Deelnemer en/of VO-instelling een herinnering om te wijzen op overschrijding van de betalingstermijn. Indien de Deelnemer en/of VO-instelling aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt de VO-raad een (tweede) schriftelijke herinnering en zal de VO-raad het verschuldigde bedrag ophogen met administratiekosten. Indien ook aan deze herinnering geen gehoor wordt gegeven door de Deelnemer en/of VO-instelling zal de VO-raad een sommatie sturen en zullen de administratiekosten nogmaals worden verhoogd.
4. Vanaf de datum waarop de Deelnemer en/of VO-instelling in verzuim verkeert, is de VO-raad gerechtigd om de wettelijke rente per maand te berekenen over het door de Deelnemer en/of VO-instelling verschuldigde bedrag en is Deelnemer en/of VO-instelling tevens administratiekosten volgens de Wet Incassokosten (WIK) verschuldigd in verband met de door de VO-raad verzonden betalingsherinneringen en zullen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, aan Deelnemer en/of VO-instelling in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Annulering, vervanging of verhindering door deelnemer

1. Deelname aan een Activiteit kan tot 48 uur voor aanvang van de Activiteit kosteloos worden geannuleerd. De annulering dient per e-mail te gebeuren op het adres waar vanuit de Acceptatie verzonden is. Bij annulering minder dan 48 uur voor aanvang van de Activiteit dan wel bij niet-verschijning (no-show), kan de VO-raad hiervoor annuleringskosten van € 50,- in rekening brengen bij de Deelnemer en/of VO-instelling.
2. Voor Activiteiten behorend bij de VO-academie gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
a. Kosteloze annulering van deelname aan een Activiteit is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot 14 dagen na Acceptatie door de VO-raad zoals beschreven in artikel 2.
b. Bij annulering van deelname aan een Activiteit vanaf de 14e dag ná Acceptatie door de VO-raad zoals beschreven in artikel 2, kan de VO-raad kosten in rekening brengen. Indien die annulering plaatsvindt in de periode van vier tot twee weken voor aanvang van de Activiteit, dan is de VO-raad gerechtigd 50% van het totaal verschuldigde bedrag aan de Deelnemer en/of VO-instelling in rekening te brengen. Indien de annulering plaatsvindt in de periode binnen twee weken voor aanvang van de Activiteit, dan is de VO-raad gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag in zijn geheel aan de Deelnemer en/of VO-instelling in rekening te brengen. Tussentijdse beëindiging van deelname aan een Activiteit en/of niet-verschijning (no show) geeft geen recht op restitutie van betaalde bedragen.
c. Ingeval van verhindering van de Deelnemer, kan hij en/of de VO-instelling kosteloos in zijn plaats een passende vervanger aandragen, mits de vervanging voor aanvang van de Activiteit schriftelijk aan de VO-raad wordt meegedeeld.
d. Bij verhindering kan de Deelnemer er ook voor kiezen zijn deelname eenmaal uit te stellen tot de eerstvolgende editie van de Activiteit. De VO-raad staat er niet voor in dat de Activiteit ook daadwerkelijk doorgang zal vinden of ongewijzigd wordt aangeboden en is niet gehouden tot enige restitutie.

Artikel 8 Annulering en wijziging van Activiteit door de VO-raad

1. Bij onvoldoende Deelnemers aan een Activiteit, kan de VO-raad besluiten om de Activiteit uiterlijk één werkdag voor aanvang te annuleren.
2. Voor Activiteiten behorend bij de VO-academie gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
a. Indien het aantal Deelnemers onder het door de VO-raad gestelde minimumaantal ligt, is de VO-raad gerechtigd de Activiteit uiterlijk 2 weken voor aanvang te annuleren.
b. Het staat de VO-raad te allen tijde vrij de inhoud en opzet van het programma van de Activiteit te wijzigen en het materiaal te vervangen zonder dat de Deelnemer en/of VO-instelling daardoor enige aanspraak op schadevergoeding heeft. De VO-raad zal de Deelnemer en/of VO-instelling zo spoedig mogelijk in kennis stellen van enige wijziging als hierboven bedoeld.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

1. Het door de VO-raad ter beschikbaar gestelde materiaal voor een Activiteit, waaronder – indien van toepassing – het Online kennis- en leerplatform en de via het Online kennis- en leerplatform beschikbaar gestelde content, is en blijf het eigendom van de VO-raad en/of haar toeleveranciers.
2. De VO-raad verleent de Deelnemer een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op het gebruik van deze materialen voor de duur van de Activiteit. Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming is het de Deelnemer niet toegestaan om bedoelde materialen anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of om enigerlei wijze de materialen te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.

Artikel 10 Geheimhouding, privacy en gegevensbescherming

1. Zonder toestemming van de VO-raad is het de Deelnemer en/of VO-instelling niet toegestaan om van de VO-raad verkregen informatie, op welke wijze dan ook, aan derden bekend te maken. Dit verbod geldt niet voor partijen indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak of een wettelijk voorschrift. De Deelnemer en/of VO-instelling zal de van de VO-raad verkregen informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
2. De VO-raad zal alle persoonlijke informatie en gegevens die de VO-raad van de Deelnemer in het kader van de Activiteiten verkrijgt als vertrouwelijk behandelen en zorgvuldig verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
3. Voor meer informatie over de wijze waarop de VO-raad persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij u naar het privacy statement van de VO-raad zoals beschikbaar via deze link.

Artikel 11 Overmacht

1. De VO-raad is niet gehouden tot het nakomen van verplichtingen indien de VO-raad door overmacht niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
2. Onder overmacht aan de zijde van de VO-raad wordt mede verstaan: (i) gevallen waarin een (gast)spreker niet in staat is om zijn/haar medewerking te verlenen aan de Activiteit en de VO-raad er niet in is geslaagd om voor een vervangende (gast)spreker te zorgen; (ii) gevallen waarin de opgegeven locatie niet beschikbaar is en de VO-raad er niet in is geslaagd om voor een vervangende locatie te zorgen; (iii) overmacht van toeleveranciers; (iv) overheidsmaatregelen; (v) oorlog; (vi) werkbezetting; (vii) algemene vervoersproblemen; (viii) onbeschikbaarheid van een of meer personeelsleden; (ix) elektriciteitsstoring; (x) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten; (xi) natuurrampen; (xii) onvoorziene weersomstandigheden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. De VO-raad is niet aansprakelijk voor enige schade die de Deelnemer en/of VO-instelling mocht lijden als gevolg van of voortvloeiend uit: (i) deelname aan Activiteiten of gebruik van het Online kennis- en leerplatform; of (ii) onjuistheden in en/of c.q. niet-beschikbaarheid van Activiteiten en/of het Online kennis- en leerplatform, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de VO-raad.
2. Aansprakelijkheid van de VO-raad voor eventuele schade die de Deelnemer en/of VO-instelling lijdt als gevolg van annulering van (delen van) een Activiteit, is uitgesloten.
3. Indien de Deelnemer en/of VO-instelling schade lijdt waarvoor de VO-raad aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid van de VO-raad te allen tijde beperkt tot een maximumbedrag dat gelijk is aan de vergoeding die de Deelnemer en/of VO-instelling op basis van de Overeenkomst aan de VO-raad is verschuldigd.

Artikel 13 Beëindiging

1. De Overeenkomst eindigt van rechtswege zodra de Activiteit waarop de Overeenkomst betrekking heeft, is voltooid.
2. Indien de Deelnemer en/of VO-instelling op enigerlei wijze jegens de VO-raad tekort schiet in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van een Overeenkomst, is de VO-raad onverminderd zijn overige rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding en vergoeding van kosten. De betalingsverplichting ten aanzien van deelname aan Activiteiten blijft in dat geval in stand.

Artikel 14 Klachten

  Klachten welke verband houden met door of namens de VO-raad georganiseerde Activiteiten kunnen te allen tijde schriftelijk worden voorgelegd aan de VO-raad. Ingediende klachten of bezwaren schorten een eventuele betalingsverplichting niet op. Een ontvangen klacht zal vertrouwelijk en met zorgvuldige aandacht worden behandeld en voor zover mogelijk binnen één maand worden afgehandeld.

Artikel 15 Slotbepalingen

1. Formele kennisgevingen die partijen op grond van de Overeenkomst aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats.
2. Onder "schriftelijk" wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan communicatie per e-mail.
3. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is de VO-raad zonder voorafgaande toestemming van de Deelnemer en de VO-instelling gerechtigd om gebruik te maken van diensten van derden.

 Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

1. Deze algemene voorwaarden en iedere hieruit voortvloeiende Overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht.
2. Indien tussen partijen een geschil ontstaat naar aanleiding van deze algemene voorwaarden en/of een hieruit voortvloeiende Overeenkomst, zullen partijen trachten dit geschil in onderling overleg op te lossen. Indien een minnelijke oplossing niet haalbaar blijkt, zal het geschil bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.