Prof. dr. Eva Knies heeft haar oratie uitgesproken op 1 november jl. bij de aanvaarding van haar ambt als hoogleraar in de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht, in het bijzonder op het gebied van ‘Strategisch Human Resource Management’. Het college van bestuur heeft haar per 1 maart 2018 op deze leerstoel benoemd. Deze leerstoel is ondergebracht bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO).

Eva Knies haar academische werk is nauw vervlochten met de praktijk zoals ook in haar oratie duidelijk naar voren kwam.  De VO-academie en Eva Knies werken al vele jaren met succes samen. Zo speelt zij in zowel de leergang Strategisch HRM, als in de leergang Peoplemanagement een grote rol in het ontwerp en de uitvoering van het programma. Ook was Eva de auteur van het gelijknamige VO-academie Katern ‘Peoplemanagement’
 

Meer onderzoek naar HRM gericht op professionals

In haar oratie met de titel ‘De zon- en schaduwzijde van Strategisch Human Resource Management’ is door Eva Knies ingegaan op de bijdrage die strategisch HRM-beleid en een effectieve implementatie daarvan door leidinggevenden kunnen leveren aan de kwaliteit van (publieke) dienstverlening en het welzijn van medewerkers. Zij betoogt dat we al veel weten over deze zogenaamde zonnige kant van strategisch HRM, maar dat er meer onderzoek nodig is naar HRM gericht op professionals, zoals artsen en leraren. In het bijzonder de wisselwerking tussen HRM en professionele sturing vraagt om verder onderzoek. Hoe kan HRM worden afgestemd op de behoeftes van professionals zodat het optimaal bijdraagt aan hun prestaties en welzijn en hun autonomie niet in de weg staat?
 

Onbedoelde, negatieve effecten van HRM

In het tweede deel van haar oratie gaf Eva Knies een inkijkje in haar onderzoeksagenda die betrekking heeft op de schaduwzijde van strategisch HRM. Haar stelling is dat HRM niet altijd positieve effecten heeft. Teveel HRM-ondersteuning door leidinggevenden kan risico’s opleveren voor de prestaties en het welzijn van medewerkers. Meer investeren in HRM levert dan geen positieve bijdrage meer aan prestaties en welzijn, maar kan juist onbedoelde, negatieve effecten hebben. Toekomstig onderzoek moet inzicht geven in deze risico’s en de optimale ondersteuning van medewerkers.

De VO-academie hoopt in de toekomst met Eva te mogen blijven samenwerken en veel van haar kennis te kunnen delen. Wilt u zelf de oratie lezen? Dan kan dat via deze link

Afbeelding oratie eva