De komende periode blijft er veel aandacht voor de rol en positie van de schoolleider in de school. Er zijn drie belangrijke, wetenschappelijke onderzoeken gestart, die inzoomen op verschillende aspecten van het vak schoolleider. We hopen van harte dat u een bijdrage wilt leveren aan (een van) deze onderzoeken, zodat we van en met elkaar kunnen blijven leren. 
 

Waarom deelnemen?

Deelname aan onderzoek is van groot belang, omdat het waardevolle informatie oplevert voor de hele onderwijssector. Zo vergroten we met elkaar het lerend vermogen in de sector door wetenschappelijk onderzoek te verbinden aan de praktijk. Onderzoeksuitkomsten kunnen daarnaast ook helpen om betere ondersteuning te bieden vanuit onder andere de VO-raad. Daarnaast kunt u de onderzoeksresultaten benutten bij de beleids- en planvorming binnen uw eigen organisatie. Bovendien is het ook voor uw eigen professionalisering interessant om deel te nemen aan een onderzoek en de onderzoeksresultaten te bekijken waar u zelf aan heeft bijgedragen. 

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de lopende onderzoeken: 
 

Onderzoek Begeleiding startende schoolleiders

In samenwerking met het ministerie van OCW wordt onderzoek gedaan naar de begeleiding van startende schoolleiders. Graag horen we wat uw ervaringen waren bij de start van uw baan als schoolleider. Kreeg u voldoende begeleiding of moest u vooral veel zelf ontdekken? We nodigen alle schoolleiders, dus zowel op middenmanagement als eindverantwoordelijk niveau, uit om deze ervaringen te delen, door mee te werken aan de online enquête. Het invullen van de enquête duurt maximaal tien minuten en de vragenlijst kan ingevuld worden tot 10 november. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Ecorys en Moozonderzoek.  

Monitoringsonderzoek professionele ontwikkeling

In navolging op het kwantitatieve monitoringsonderzoek over de professionele ontwikkeling van schoolleiders en bestuurders, vinden in november kwalitatieve focusgesprekken plaats. Het doel hiervan is dieper in te gaan op twee thema's, namelijk: de impact van de coronacrisis op uw professionalisering en monitoring en opvolging van afspraken rondom professionalisering. De online focusgesprekken vinden plaats op 2, 3 en 9 november van 15.00 tot 17.00 uur. We nodigen schoolleiders en bestuurders van harte uit hieraan deel te nemen. Aanmelden kan via deze link. Met de inzichten uit de focusgesprekken kan er gerichter ondersteuning worden geboden aan schoolleiders en bestuurders bij hun professionaliseringsvragen. Begin januari delen de onderzoekers de belangrijkste inzichten met de deelnemers in een online werksessie.  

Monitoringsonderzoek strategisch HRM 2020

Dit najaar vindt de vervolgmeting plaats van het monitoringsonderzoek naar de huidige stand van zaken rondom strategisch HRM-beleid in het voortgezet onderwijs. Dit jaar is het onderzoek voor het eerst ook gericht op (eindverantwoordelijk) schoolleiders, team- en afdelingsleiders en leraren. Op die manier wordt niet alleen informatie verzameld over het (beoogde) beleid zoals besturen dat vormgeven, maar ook over de toepassing van personeelsbeleid en de doorwerking in de schoolpraktijk zoals schoolleiders en leraren die zien en ervaren. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder begeleiding van prof. dr. Eva Knies en prof. dr. Peter Leisink van de Universiteit Utrecht in opdracht van de VO-raad en het ministerie van OCW.  Deelname aan het onderzoek kan tot en met 31 oktober via de uitnodiging die uw bestuurder of eindverantwoordelijk schoolleider ontvangen heeft. Als team- of afdelingsleider kunt u hiervoor navraag doen bij uw schoolleider.