Politiek en samenleving eisen in toenemende mate dat scholen onderwijsgelden effectief inzetten. In veel instellingen opereren de financiële en onderwijskundige functies echter nog erg los van elkaar en is de koppeling tussen bestedingen en doelen soms nog onduidelijk. Daarnaast maakt de aandacht voor de hoogte van reserves het noodzakelijk om het bewustzijn en de kennis met betrekking tot goed risicomanagement en een goede invulling van de continuïteitsparagraaf te vergroten. Binnen het brede netwerk van leidinggevenden bedrijfsvoering en controllers bij de (leden van) de VO-raad is, met instemming van het Dagelijks Bestuur, het initiatief ontstaan voor de ontwikkeling van het nieuwe leertraject Beleidsrijk begroten'.

Besturen in het VO dragen zorg voor een samenhangend geheel aan sturings- en beheersingsactiviteiten waarbij de strategische doelstellingen van het schoolbestuur en de onderwijsvisie leidend is. Door middel van dit nieuwe leertraject faciliteert de VO-raad verdere professionalisering op dit vlak.In dit leertraject gaan we o.a. in op vragen zoals: Hoe komt u van een strategische koers en schoolvisie tot concreet beleid en vervolgens tot een beleidsrijke begroting? Hoe worden afwegingen ten aanzien van de begroting gemaakt? En: hoe werken bestuurder, financial en schoolleiders samen en geven zij invulling aan hun financieel leiderschap? 

Deelnemen aan dit leertraject doet u als driehoek: bestuurder, financial controller en schoolleider. Het traject is bedoeld voor professionals die basiskennis en ervaring hebben met begroten en financieel management, maar als driehoek gezamenlijk een volgende stap willen zetten in de ontwikkeling en professionalisering binnen de organisatie en in de samenwerking rondom financiën. 

Klik hier voor meer informatie over het traject en om uw interesse kenbaar te maken.