In de reeks VO-praat vertellen bevlogen sprekers in maximaal tien minuten hun verhaal. Telkens met een andere insteek, maar altijd over een onderwerp dat relevant is voor de onderwijssector. In deze aflevering vertelt Marcelle Hobma (projectleider zij-instroom VU-lerarenacademie, RAP Groot-Amsterdam) waarom het belangrijk is om te investeren in goede inductietrajecten, zodat goede leraren zich kunnen (blijven) ontwikkelen en behouden blijven voor het onderwijs.


Begeleiding startende leraren

Het begeleiden van startende leraren staat niet op zich; het is een vervolg op diplomering en onderdeel van levenslang leren. Een inductietraject vormt zo de opmaat naar een leven lang leren. Hierbij spelen schoolleiders en bestuurders een doorslaggevende rol om te komen tot een adequaat inductieprogramma. Voorwaardelijk voor Marcelle Hobma zijn een samenhangend en integraal personeelsbeleid, voldoende facilitering in tijd en beschikbaarheid van begeleiders en starters, inbedding in de verdere loopbaan(ontwikkeling), en kwaliteit van de inhoud en begeleiding van het inductieprogramma. Want dan kunnen goede docenten behouden blijven. Gezien de toename van de tekorten in het onderwijs is het belang van goede inductietrajecten nog groter geworden.
 

Over Marcelle Hobma 

Marcelle Hobma is ruim 30 jaar werkzaam in en voor het vo en mbo. Zij combineert een drietal functies. Als projectleider zij-instroom van de VU-Lerarenacademie werkt ze samen met projectleiders van andere lerarenopleidingen aan de totstandkoming en doorontwikkeling van inductiearrangementen en flexibele trajecten voor zij-instromers. Daarnaast heeft ze leiding aan het project RAP Groot-Amsterdam & Zuid – Kennemerland om vanuit de Regionale Aanpak Personeelstekorten het aantal (zij-) instromers binnen vo/mbo te verhogen en daar een professionaliseringsaanbod te ontwikkelen zodat docenten meer kunnen groeien. Tenslotte is ze ook programmamanager ROSA (Regionale opleidingsschool Amstelland e.o.). Hier geeft Marcelle Hobma sturing aan een samenwerkingsverband bestaande uit 17 vo- partners en 5 opleidingsinstituten op het gebied van samen opleiden en inductie.
 

Meer over dit onderwerp

  • Ontwerptool Begeleiding Startende leraren
  • Helms – Lorez, M. e.a. (2013) Begeleiding van startende leraren. Een kader voor de ontwikkeling van school-specifieke inductiearrangementen. Rijksuniversiteit Groningen.
  • Snoek, M. e.a. (2015) Van Startbekwaam naar bekwaam in het Amsterdams Voortgezet Onderwijs, toelichting op projecten. Terug met dat tekort, Frisse Start en Juniorleraar.
  • Eindpublicatie Frisse Start – Project Begeleiding Startende Leraren Noord-Holland en Zuidelijk Flevoland (2019) Opbrengsten van vijf jaar samenwerken juni (2019)