Beroepsstandaard Schoolleiders en Kennisbasis Schoolleiders VO

Het schoolleiderschap is een stevig beroep dat veel vraagt van leidinggevenden in het voortgezet onderwijs. Het houdt ook in dat schoolleiders zich blijvend ontwikkelen in hun vak. Om die professionele ontwikkeling te ondersteunen en handvatten te bieden voor ontwikkeling, kunnen scholleiders gebruik maken van de Beroepsstandaard Schoolleiders VO en de Kennisbasis Schoolleiders VO. Beide documenten hangen nauw met elkaar samen en zijn tot stand gekomen samen met vele schoolleiders die hebben meegepraat, meegedacht en mee-ontwikkeld.

Beroepsstandaard

De Beroepsstandaard Schoolleiders VO (2012) beschrijft wat de beroepsgroep vindt dat een schoolleider moet kennen, kunnen en doen. De standaard vormt een goede basis voor de beroepsbeoefening en is een vertrekpunt voor schoolleidersopleidingen. De standaard is bewust geschreven vanuit een ontwikkelingsgericht perspectief. Het is een hulpmiddel om richting te geven aan de professionaliseringsbeweging; een hulpmiddel ook dat de beroepsgroep de komende jaren verder ontwikkelt.

De standaard geeft een helder antwoord op vier vragen:

Wie is er schoolleider?

De beroepsgroep bevat de definitie van ‘de schoolleider’ en een eerste afbakening van de functies waarop de beroepsstandaard van toepassing is.

Wat zijn relevante competenties voor een schoolleider?

De competenties beschrijven vermogens die schoolleiders kunnen ontwikkelen om adequaat, doelbewust en gemotiveerd te handelen in hun beroepssituatie. Schoolleiders kunnen hiermee in hun eigen context aan specifieke
competentieontwikkeling werken.

Over welke concrete kennis en bekwaamheden beschikt een schoolleider?

De bekwaamheden zijn een concretisering van de competenties. Ze geven schoolleiders richtlijnen voor de kennis en het zichtbare gedrag dat zij in hun eigen context kunnen invullen.

Welk professioneel gedrag mag van een schoolleider worden verwacht?

De professionele normen bieden schoolleiders een handvat voor het professionele gedrag dat wenselijk is bij het uitoefenen van het beroep.

Kennisbasis

Hoe schoolleiders zich willen ontwikkelen en op welke thema’s, is afhankelijk van de context waarin de schoolleider werkt. En natuurlijk volgens welke koers hij of zij zich wil ontwikkelen. De ene schoolleider merkt dat zijn of haar organisatie baat heeft bij meer kennis over toekomstig onderwijs. Voor een volgende schoolleider is persoonlijk leiderschap een aandachtspunt.

De Kennisbasis, opgesteld door het Schoolleidersregister VO, biedt schoolleiders een richting voor verdere professionalisering op de volgende thema’s:
• Persoonlijk leiderschap.
• Kwaliteitsontwikkeling.
• Inrichten van het (toekomstig) onderwijs.
• Verbinden met de omgeving.
• Regie en strategie.
• Leiding geven aan verandering.
• Diversiteit.