In 2020 start de VO-academie een aantal thematische pilot-visitatietrajecten waarin specifieke bestuurlijke thema’s centraal staan. Het eerste pilottraject, dat in samenwerking met het project Regionale Samenwerking wordt opgezet, is gericht op besturen in krimpregio’s. Nu vier op de vijf schoolbesturen te maken heeft met leerlingendaling, staan veel bestuurders voor dezelfde uitdagingen. Het kan daarom interessant zijn om bij deze uitdagingen van elkaar te leren, met behulp van een collegiale bestuurlijke visitatie.

Het merendeel van de schoolbesturen heeft of krijgt de komende jaren te maken met tenminste 5% leerlingendaling. Hierdoor is het voor bestuurders, nog meer dan voorheen, cruciaal om ver vooruit te kijken. Het is belangrijk om tijdig voorbereid te zijn op de mogelijke gevolgen van krimp. Bijvoorbeeld wat betreft het behoud van onderwijskwaliteit, mobiliteit van personeel en aanpassing van huisvesting met een verantwoord financieel beleid. De leerlingendaling vraagt bestuurders daarnaast om regionale vraagstukken steeds meer gezamenlijk op te pakken. Zoals in de geactualiseerde code Goed Onderwijsbestuur staat, is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een regionaal dekkend, kwalitatief hoogstaand en zo divers mogelijk onderwijsaanbod.  

Deelname aan het traject collegiale bestuurlijke visitatie betekent dat u als deelnemende bestuur wordt gevisiteerd op basis van een zelfevaluatie. De visitatiecommissie bestaat uit collega-bestuurders onder begeleiding van een ervaren voorzitter en secretaris. Elk deelnemend bestuur legt zelf ook drie bezoeken af. Door deelname aan de visitatie kunt u op bestuursniveau ervaringen uitwisselen en reflecteren op uw eigen positie. Mogelijke evaluatievragen die tijdens deze visitaties aan bod komen:  

  • Hoe waarborgt u als bestuur de onderwijskwaliteit in tijden van krimp en leerlingendaling? 
  • Hoe verenigt u als bestuur strategisch HRM met de strategische personeelsplanning die vanwege de leerlingendaling nodig is? 
  • Hoe voert u een goed financieel belang met dalende leerlingenaantallen? 
  • Hoe verenigt u uw verantwoordelijkheid voor uw eigen scholen/scholen met uw gezamenlijke verantwoordelijkheid voor behoud van goed onderwijs voor alle leerlingen in uw regio? 
  • En wat vraagt dit van u als bestuurder, bijvoorbeeld wat betreft samenwerkingsvaardigheden en procesregie?

     

Geïnteresseerd?

Om vast te stellen of er voldoende animo is voor dit visitatietraject, peilen we de komende maanden de interesse. Het voornemen is om in april 2020 te starten waarna de visitaties in de periode oktober 2020 tot februari 2021 plaatsvinden. Wilt u graag leren van de aanpak van collega-bestuurders die voor dezelfde soort uitdagingen staan door de leerlingendaling? Geef dan nu uw interesse aan voor de pilot collegiale bestuurlijk visitatie in het kader van leerlingendaling via onderstaand interesseformulier.
 

De VO-academie is daarnaast in samenwerking met de PO-Raad bezig met het ontwikkelen van een pilot-visitatietraject speciaal voor PO-VO besturen. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.
Fill out my online form.