De PO-Raad en VO-raad hebben de handen ineen geslagen en starten begin 2020 een gecombineerd po/vo-visitatietraject. Besturen met zowel po- als vo-scholen hebben een bijzondere bestuurlijke opgave, met specifieke kansen en uitdagingen. Deelname aan dit pilottraject collegiale bestuurlijke visitatie biedt een unieke kans om hierover in gesprek te gaan met collega’s die ook werkzaam zijn binnen een po/vo-bestuur. Wilt u deelnemen aan deze pilot? Schrijf u dan in via deze pagina
 

Tijdens het pilottraject voor po/vo-besturen kunt u uw persoonlijke ontwikkelvragen voorleggen. Hoe stuurt u als bestuurder bijvoorbeeld op een goede uitwisseling van specifieke expertise tussen po en vo? Hoe kunt u vanuit uw rol de voordelen van een gecombineerd bestuur benutten, bijvoorbeeld als het gaat om de doorstroom van leerlingen van po naar vo? Samen met collega-bestuurders gaat u op basis uw eigen vragen de diepte in. Zo doet u nieuwe inzichten op en reflecteert u op het bestuurlijk denken en handelen. Een unieke kans om van en met collega po/vo-bestuurders te leren en gezamenlijk verdere stappen te zetten in de professionalisering.  
 

Programma op hoofdlijnen 

De pilot begint met een startbijeenkomst in maart 2020. Vervolgens gaat u aan de slag met het schrijven van een zelfevaluatie en het formuleren van ontwikkeldoelen, waarbij u begeleiding op maat krijgt. De visitatie¬commissie bestudeert uw zelfevaluatierapport en gaat vervolgens het gesprek aan met schoolbestuur, MR en andere relevante belanghebbenden. Aan het eind van de dag koppelt de visitatiecommissie de belangrijkste observaties en adviezen terug. Een paar weken later volgt nog een schriftelijke rapportage. Tijdens dit traject maakt u daarnaast drie keer deel uit van de visitatiecommissie. We sluiten het traject af met een slotbijeenkomst in april 2021 waarbij een vraagstuk dat tijdens de visitaties veel aan bod is gekomen centraal staat. Bovendien ontvangt u na afloop een publicatie met ‘lessons learned’. De kosten voor dit visitatietraject bedragen per bestuur €5.000 (excl. BTW). 
 

Aanmelden 

Het is vanaf nu mogelijk om u aan te melden voor het pilottraject Collegiale bestuurlijke visitatie voor po/vo-besturen. Meer informatie over het traject en de link naar het inschrijfformulier vindt u op deze pagina.

Wilt u meer weten over bestuurlijke visitatie? Lees dan het katern ‘Een frisse blik: collegiale visitatie als instrument voor professionele ontwikkeling’ dat de VO-academie over bestuurlijke visitatie heeft ontwikkeld. Of bekijk de praktijkvoorbeelden van de PO-Raad, waarin bestuurders vertellen wat zij aan een visitatietraject hebben gehad. 
 

Pilot voor besturen in krimpregio’s 

Bij voldoende interesse start de VO-academie in samenwerking met het project Regionale Samenwerking in 2020 ook een pilot-visitatietraject voor besturen in krimpregio’s. Wilt u graag leren van de aanpak van collega-bestuurders die voor dezelfde soort uitdagingen staan door de leerlingendaling? Geef dan nu uw interesse aan voor de pilot via deze pagina.