Er is veel onderzoek gedaan naar schoolleidersopleidingen in brede zin. Maar in hoeverre draagt een schoolleidersopleiding bij aan beter functionerende schoolleiders, de schoolorganisatie en onderwijskwaliteit? Die vraag heeft het SRPO begin dit jaar voorgelegd aan de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). De conclusie? Professionalisering van schoolleiders doet ertoe, zowel voor schoolleiders als voor de schoolorganisatie, maar er is nog geen duidelijk bewijs dat professionalisering doorwerkt op de onderwijskwaliteit.
 

Professionaliseringsactiviteiten kunnen worden opgedeeld in formele en informele leermomenten. Uit onderzoek blijkt dat een mix van formeel en informeel de voorkeur heeft van schoolleiders. Op het gebied van informeel leren is in toenemende mate aandacht voor intervisie. Bij deze vorm van collegiaal leren, bespreken professionals vraagstukken uit hun dagelijkse werkpraktijk om samen tot nieuwe inzichten te komen.  

Veel onderzoek naar de werking en effectiviteit van intervisie op lange termijn is nog niet gedaan, maar onderzoek uit 2003 laat zien dat intervisie erg zinvol is. Deelnemers komen sneller tot de kern van hun werkproblemen, ze ontdekken waar hun sterke en zwakke kanten zitten en kijken daardoor op nieuwe manieren naar hun werkpraktijk. Dit onderzoek suggereert echter wel dat de effecten meer liggen op het gebied van denken dan van doen. In 2008 is onderzoek gedaan naar nieuwere vormen van intervisie, waarbij de focus ligt op de professionele ontwikkeling van de vraagsteller en minder op de vraag zelf. Ook in dit onderzoek zijn de deelnemers aan intervisietrajecten enthousiast: ze hebben veel geleerd van intervisie, ze zijn beter geworden in het vinden van oplossingen en hun zelfbewustzijn en zelfvertrouwen zijn gegroeid. Het lijkt er dus op dat het toegenomen zelfvertrouwen en handelingsrepertoire de deelnemers competenter maakt in hun werkpraktijk. Meer informatie over bovengenoemde onderzoeken kunt u vinden in deze publicatie.

Intervisie als vorm van leren is met name erg interessant voor schoolleiders die aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken, bijvoorbeeld om meer grip te krijgen op hun functie. De VO-academie heeft op het gebied van intervisie verschillende interessante trajecten ontwikkeld. Dit najaar start onder andere het traject Lead & Learn; effectieve intervisie specifiek voor team- en afdelingsleiders. Aan de hand van inspirerende lezingen, verdiepende masterclasses, praktische workshops en begeleide intervisie krijgt u meer grip op en handvatten voor uw eigen ontwikkeling: uw eigen ontwikkelvraag staat centraal.  

Rectoren en directeuren kunnen zich nog aanmelden voor het soortgelijke traject Lerend Leiderschap, waarbij intervisie wordt gekoppeld aan inspirerende workshops. Middels een begeleide intervisie worden vraagstukken uit de praktijk besproken met professionals die in dezelfde dynamiek werkzaam zijn. Het traject kent vier kernthema’s waarin verschillende perspectieven worden geboden op leiderschap aan een dynamische organisatie, namelijk: kracht en tegenkracht, eigenheid als beginpunt, levenspatronen en organisatiescript en de kracht van het systeem 

Tot slot biedt de VO-academie het traject VO-intervisiebegeleider aan. Als u als ervaren schoolleider interesse heeft om intervisiegroepen in het onderwijs te gaan begeleiden of een eigen intervisie binnen de school op te zetten, dan is dit leertraject een mooie start. Het programma bestaat uit verschillende bouwstenen: theorie, vaardigheden, ervaren en oefenen. Al deze elementen komen tijdens de gemeenschappelijke bijeenkomsten aan bod.

Loopbaanleren visual detail intervisie